Wednesday, October 14, 2015

The interview of Moshe Gorelik to Marianne Azizi in English

In this interview Moshe Gorelik explains, on the base of his own case, why Israeli Judicial Sytem became Jeudicial Terrorist Organization terrifing Israeli people.


 

Wednesday, October 7, 2015

תגובה להחלטת נתב"ם מתאריך 25 במאי 2015 בעניין של תלונה על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן ממחוז תל אביב, מספר פנייה 34/15


לכב' שרת המשפטים                                                                                    תאריך: 09.06.2015

הגב' איילת שקד

 
תגובה להחלטת נתב"ם מתאריך 25 במאי 2015 בעניין של תלונה על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן ממחוז תל אביב, מספר פנייה 34/15

 כללי

שמי משה גורליק.

בשנת 2008 הורשעתי באונס ובמעשה מגונה בשתי קטינות כאשר במהלך המשפט הפרקליטות ובית המשפט בדו ראיות, שיבשו הליכי המשפט והרשיעו אותי בהרשעת שווא.

בתאריך 05.02.2015 הגשתי תלונה מפורטת ומבוססת על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס שוירמן לנציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם).

בתחילת יוני 2015 הגיעה אלי תשובתה של נבת"ם לתלונתי.

תשובת נבת"ם כוללת הצגת עובדות שגוייה, מגמתית ומסולפת במספר רב של מקרים. כמו כן החלטת נתב"ם נשענת על בריחה מאחריות הפרקליטות על עבירות שנעשו בטענה שהתנהלות פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שויירמן (להלן: הנילונה) אושרה ע"י בית המשפט.

העברת אחריות על התנהלות הנילונה אל בית המשפט מרוקנת מתוכן כל תלונה במשפטים חלוטים שכן התנהלות פסולה של פרקליט כבר אושרה ע"י בתי המשפט מסיבות שונות. נבת"ם התעלמה מבדיקת העובדות והסתתרה אחרי החלטות של ביהמ"ש, אותן היא איננה רשאית לבקר.

 

הערות לגבי החלטת נבת"ם
 
להלן תגובתי לעיקרי הדברים בהחלטה. אקדים ואומר כי כל המסמכים מהם אני מצטט או מביא עותקים, סופקו לנתב"ם כחלק מהתלונה.