Wednesday, June 10, 2015

החלטת נתב"ם מתאריך 25 במאי 2015 בעניין של תלונה על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן ממחוז תל אביב, מספר פנייה 34/15


Fransisco Goya , Capricho No. 21
איך הם מורטים אותה!

 

כללי

שמי משה גורליק.

בשנת 2008 הורשעתי באונס ובמעשה מגונה בשתי קטינות כאשר במהלך המשפט הפרקליטות ובית המשפט בדו ראיות, שיבשו הליכי המשפט והרשיעו אותי בהרשעת שווא.
בתאריך 05.02.2015 הגשתי תלונה מפורטת ומבוססת על פרקליטה עו"ד ברכה פלוס שוירמן לנציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם).
בתחילת יוני 2015 הגיעה אלי תשובתה של נבת"ם לתלונתי.
תשובת נבת"ם כוללת הצגת עובדות שגוייה, מגמתית ומסולפת במספר רב של מקרים. כמו כן החלטת נתב"ם נשענת על בריחה מאחריות הפרקליטות על עבירות שנעשו בטענה שהתנהלות פרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שויירמן (להלן: הנילונה) אושרה ע"י בית המשפט.
העברת אחריות על התנהלות הנילונה אל בית המשפט מרוקנת מתוכן כל תלונה במשפטים חלוטים