Monday, May 11, 2015

אחריותה של פרקליטת מחוז תל אביב דאז עו"ד רות דוד

 
לכבוד כב' השופטת בדימ' הילה גרסטל            תאריך: 11 במאי 2015

נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות

ת.ד. 29216
מיקוד: 6129102
תל אביב

 ג.נ.,

 הנדון : תלונה נגד הפרקליטה עו"ד ברכה פלוס-שוירמן מס' פניה 34/15 – אחריותה של פרקליטת מחוז תל אביב דאז עו"ד רות דוד

בתקופה הרלוונטית לתלונה זו עו"ד רות דוד מילאה תפקיד פרקליטת מחוז תל אביב והייתה ממונה על התובעת עו"ד ברכה פלוס-שוירמן (להלן - הנילונה).

אי לכך עו"ד רות דוד נושאת ב"אחריות פרלמנטרית" על מעשיה החמורים של הנילונה בתיק זה.

יתרה מכך, סביר ביותר כי הנילונה קיימה התייעצות מקצועית עם עו"ד רות דוד לגבי המשך הטיפול בתיק לאחר שעדויות של שתי המתלוננות נתגלו כלא מהימנות. הנני סבור כי הנילונה פעלה לפי ההנחיות אשר קיבלה מפרקליטת מחוז תל אביב דאז עו"ד רות דוד – דבר שמוסיף חומרה יתרה לעבירות חמורות שביצעו הנילונה בשיתוף פעולה עם עו"ד רות דוד. האחריות האישית של הנילונה ושל עו"ד רות דוד, אשר מן הסתם כוללת גם ידיעת העובדות, מעלה את רמת החומרה של מעשיהן בתיק זה  לדרגה בלתי נסבלת על פי כל אמת מידה.
 
בברכה,

משה גורליק

No comments:

Post a Comment